Zeolit Atıksu Filitresi 25 Kg Çuval

Zeolit Atıksu Filitresi 25 Kg Çuval


₺ 650

 

  Zeolitler; iyon değiştirme, adsorpsiyon, katalizör ve moleküler elek özelliklerine göre, farklı tane boyutlarında kullanım alanı bulmaktadırlar. Zeolitlerin çevre kirliliği kontrolünde kullanımları oldukça geniştir. Bunlar; sanayi atık sularından Pb, Cu, Zn, Cd ve Hg gibi ağır metallerin uzaklaştırılması, şehir atık suları ve içme sularından toksik etkiye sahip amonyum (NH4+) uzaklaştırılması, su sertliğinin düşürülmesi, pH, iletkenlik düzenleyici, içme suyu kalitesinin yükseltilmesi, baca gazlarının temizlenmesi, petrol sızıntılarının temizlenmesi, hava kirliliğine yol açan SO2, CO, CO2, H2S, NH3, NOx gibi gazların tutulması, çöp depolama alanları, metalurji uygulamaları, nükleer atıklardaki Cs, Sr, Rb gibi radyoaktif maddelerin uzaklaştırılması ve kapalı mekânlarda kötü kokuların giderilmesi olarak sınıflandırılmaktadır.    Sanayi Atık Sularından Pb, Cu, Zn, Cd ve Hg gibi  AğırMetallerin Uzaklaştırılmasında.Endüstriyel atık sular içerdikleri ağır metal iyonları ile
günümüzde en önemli çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ağır metal kirliliği içeren atık sular,genellikle biyokimyasal oksijen değeri düşük ve asidik sulardır. Atık suların alıcı ortama ulaşması sudaki yaşamı etkilemekte ve su kaynaklarının içme suyu amaçlı kullanılmasıdurumunda ise pahalı arıtma tekniklerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle ağır metal içeren endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine deşarjı büyük önem taşımaktadır .

Ambalaj Şekli: 25 kg lık çuvallarda satışa sunulmuştur

 

  Metal son işlemleri, madencilik ve mineral işleme, kömür madenciliği ve petrol rafinerisi gibi çoğu endüstrilerin proses ve atık suları, ağır metal içermektedir. Atık ve proses sularından değerli metalleri geri kazanma teknolojisi daha ekonomik üretim amacıyla son yıllarda yoğun
olarak araştırılmakta ve geliştirilmektedir. İyon değiştirme,değiştiricinin metale karşı seçiciliğe sahip olması ve diğer iyon konsantrasyonlarının düşük olması durumunda ekonomik bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

                    Metalin geri kazanımının ekonomikliği yüksek seçicilikte özel reçinelerin kullanımı ile sağlanmaktadır. Ağır metalin geri kazanımının ekonomik olmadığı ve kimyasal özellikleri nedeniyle
kolaylıkla ayrılamadığı atıksularlarda doğal zeolit gibi seçici katyon değiştiricilerin kullanılması uygun olmaktadır. Ouki yaptığı çalışmada klinoptilolit ve şabazit ile ağır metal gideriminde %99’a ulaşan arıtma verimleri elde etmiştir ve bu çalışmada zeolit türlerinin ağır metaller için seçicilik sıralamasını, Klinoptilolit için; Pb> Cu> Cd> Zn> Cr> Co> Ni
ve Şabazit için; Pb> Cd> Zn> Co> Cu> Ni> Cr olarak vermiştir. (Ouki, 1999) Doğal zeolitler, sulardan iyon değiştirme ile katyonları uzaklaştırmaktadır . Klinoptilolit zeoliti Pb+2, Zn+2, Cd+2, Ni+2, Fe+2 ve Mn+2 gibi ağır metal
iyonlarına karşı oldukça yüksek kapasitede seçiciliğe sahiptir. İyon değiştirici olarak kullanılabilen zeolit, sentetik iyon değiştiricilerle kıyaslandığında ekonomik bir doğal maddedir. Temelde zeolitler, ortaklanmış oksijen atomları ile birbirine bağlanmış tetrahedral moleküllerden oluşmuş doğal kristal aminosilikatlardır. Ayrıca doğal zeolitler, stronsiyum (Sr) ve
sezyum (Cs) gibi istenmeyen ağır metallerin uzaklaştırılmasında da iyon değiştirme özellikleri ile dikkat çekmişlerdir . Bu özellik de zeolitleri atık su arıtımında tercih edilir duruma getirmektedir. Ayrıca zeolitlerin piyasa
değeri oldukça düşüktür ve klinoptilolit kullanarak atık sulardan çeşitli ağır metaller uzaklaştırılmaktadır 

 Atık su Arıtımında Zeolit -Klinoptilolit  Kullanımının Faydaları:

    • Sistem kapasitesindeki artış ile ilk yatırım maliyetini ve işletme maliyetlerini düşürür.

    • Daha iyi kalitede çıkış suyu alınması alıcı ortama daha iyi bir koruma sağlar.

   • Nütrient giderimi için daha az kimyasal madde dozlanacağından işletme maliyetleri düşer.

  • Çamur karakteristiğindeki iyileşme çamurun yeniden kullanım olanaklarını arttırır.

   • Çamur susuzlaştırmadan daha iyi olduğundan çamur uzaklaştırma maliyetleri düşer.

  • Çamur susuzlaştırma için gereken polielektrolit ihtiyacının düşmesi kimyasal madde maliyetlerinde düşüş sağlar

whatsapp whatsapp